علماى اهل سنّت و توجيه بدعت عثمان

علماى اهل سنّت و توجيه بدعت عثمان
از سوى ديگر، راويان اهل سنّت روايت كرده اند كه ابن عمر نيز كار عثمان را «بدعت» ناميده است.1
بنابراين، همان طور كه خليفه دوم در دوران خلافت خود متعه زنان و متعه حج را حرام كرد، عثمان نيز در دوران خلافت خود بدعت ديگرى نهاد و اذان سوم را مرسوم كرد. همان گونه كه اقدام عمر بن خطّاب، موجب اضطراب و سرگردانى علماى اهل سنّت شد، بدعت عثمان نيز آنان را به تشويش انداخت. اينك براى نمونه به چند مورد اشاره مى نماييم:


1 . فتح البارى: 2 / 501.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1316