عمر و تحريم ازدواج موقت و متعه حج

عمر و تحريم ازدواج موقت و متعه حج
عمر در دوران خلافت خود ازدواج موقّت و متعه حج را حرام كرد. سخن او در اين باره معروف و مشهور است.
عمر با اين سخن بدعتى را در دين پديد آورده است و بزرگان صحابه و تابعين با او مخالفت كرده اند، بزرگان اهل تسنّن در چگونگى توجيه اين بدعت، مضطرب و دگرگون شده اند. در اين ميان برخى از آنان براى توجيه اين تحريم دست به دامن حديث «پيروى از سنّت پيامبر و خلفاء راشدين» شده اند(!!)
ابن قيّم جوزيه در همين زمينه مى نويسد:
«ممكن است گفته شود: پس با روايت مسلم چه مى كنيد؟ روايتى كه وى در صحيح خود از جابر بن عبداللّه نقل مى كند، جابر مى گويد: ما در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و دوران خلافت ابوبكر يك مشت آرد و خرما مهريه مى داديم و ازدواج موقت مى كرديم. عمرو بن حريث در زمان خلافت عمر بن خطّاب به اين كار اقدام كرد، عمر به سبب عمل او، ازدواج موقت با زنان را حرام كرد.
طبق آن چه از عمر نقل شده، وى گفته است: دو متعه در عهد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مرسوم بود كه من آن ها را ممنوع مى كنم: متعه زنان و متعه حجّ؟!
در پاسخ اين اشكال گفته مى شود: مردم در اين باره دو دسته اند: دسته اى مى گويند: عمر متعه را حرام كرد و مردم را از آن بازداشت، در حالى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمان داده كه مسلمانان از سنّت خلفاى راشدين پيروى كنند...».1
ما در ابن باره در يكى از كتاب هاى اين مجموعه، اين موضوع را به طور اختصاصى بررسى كرده ايم. خوانندگان محترم مى توانند به اين كتاب مراجعه نمايند.2


1 . زاد المعاد فى هدى خير العباد: 2 / 184.
2 . ر.ك: رسالة في المتعتين از همين نگارنده.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1314