علم فقه

علم فقه
علماى اهل سنّت در علم فقه نيز به اين حديث، استدلال كرده اند تا بدعت هاى دينى خلفا را توجيه نمايند... در اين زمينه به دو نمونه اشاره مى كنيم:

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1313