علم حديث

علم حديث
برخى محدّثان براى اثبات صحّت بعضى احاديث ناصحيح به اين حديث، استناد كرده اند(!!)
در اين زمينه مى توان به گفته ملاّ على قارى در تصحيح يك حديث اشاره كرد. وى مى نويسد:
«در حديثى آمده است كه هنگام شنيدن نداى: «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» از زبان مؤذّن، كف دو انگشت سبّابه را ببوسيد، آن گاه چشم هايتان را با اين دو انگشت لمس كنيد و در حال انجام اين عمل بگوييد: گواهى مى دهم كه محمّد، بنده و پيامبر اوست، راضى شدم به اين كه پروردگار من خداوند، دينم اسلام و محمّد عليه الصلاة والسلام پيامبرم باشند.
ديلمى در الفردوس، اين حديث را در ضمن احاديث ابوبكر صدّيق آورده كه ابوبكر مى گويد: پيامبر عليه الصلاة والسّلام فرمود:
من فعل ذلك فقد حلّت عليه شفاعتي؛
هر كس اين كار را انجام دهد شفاعت من شامل حال او مى شود.
سخاوى درباره اين حديث مى گويد: اين حديث، صحيح نيست.
شيخ احمد رداد نيز اين حديث را در كتاب موجبات الرحمة از حضرت خضر عليه السلام نقل كرده است، اما سند وى منقطع بوده و راويان ناشناخته اى نيز در آن به چشم مى خورد كه به هيچ عنوان نمى توان از طريق مرفوع، همه آن چه را كه در اين مورد روايت مى شود، نقل كرد.
آن گاه ملاّ على قارى مى افزايد:
به نظر من اگر بتوان اين حديث را از طريق مرفوع به ابوبكر صدّيق نسبت داد، عمل به آن كفايت مى كند؛ چرا كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد: به سنّت من و خلفاى راشدين تمسّك جوييد...».1


1 . الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة، اثر ملاّ على قارى: 306.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1311