علم اخلاق

علم اخلاق
نويسندگان عرصه علم اخلاق و سلوك در مباحث خود به اين حديث، استدلال مى كنند. براى نمونه غزّالى در كتاب خود و در بخش مباحث زهد به اين حديث استدلال كرده است.1


1 . إحياء علوم الدّين: 4 / 233.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1310