استناد به اين حديث در علوم مختلف

بخش سوم
نگرشى در متن و دلالت حديث

استناد به اين حديث در علوم مختلف
بدين ترتيب، بطلان حديث مذكور از پايه و اساس، به اثبات رسيد. برخى با بهره گيرى از اين حديث به شكل دهى ديدگاه ها و نظرياتى فرعى پرداخته اند كه با اثبات نادرستى اين حديث، بطلان اين ديدگاه ها و نظريات نيز ثابت مى شود. اينك به بررسى اين موضوع در دانش هاى مختلف دينى مى پردازيم.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1309