حافظ ابن قطّان فاسى و ديدگاه او

حافظ ابن قطّان فاسى و ديدگاه او
ابن حجر پس از اشاره به اين حديث، در ضمن شرح حال عبدالرحمان بن عمرو سلمى مى گويد: «قطّان فاسى ادّعا مى كند كه اين حديث، صحيح نيست؛ زيرا عبدالرحمان بن عمرو سلمى، فردى ناشناخته است».1
اينك به اجمال به شرح حال ابن قطّان فاسى مى پردازيم:
حافظ بزرگ حديث، ابوالحسن على بن محمّد معروف به ابن قطّان فاسى، درگذشته 628 هجرى، از بزرگان نقد حديث و رجال است. ذهبى در تذكرة الحفّاظ، شرح حال او را نقل كرده و او را ستوده است. جلال الدين سيوطى در طبقات الحفّاظ از ابن قطّان ياد مى كند و مى گويد:
«ابن قطّان، ابوالحسن على بن محمّد بن عبدالملك بن يحيى بن ابراهيم حميرى كتامى فاسى حافظ حديث، علاّمه، قاضى، كه از ابوذر خشنى و راويان هم طبقه او، روايت شنيده است.
ابن قطّان در زمره آگاه ترين مردم به موضوع حديث و روايات بود. وى از كسانى است كه اسامى راويان حديث را بيش از ديگران در خاطر داشت و در حفظ و محكم كارى، شهره خاص و عام بود.
وى كتاب الوهم و الإيهام را بر كتاب الأحكام الكبرى عبدالحق به رشته تحرير درآورد.
ابن قطّان در ربيع الأول سال 628 هجرى درگذشت».2


1 . تهذيب التهذيب: 6 / 215.
2 . طبقات الحفّاظ: 498.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1307