بطلان سندى حديث

بطلان سندى حديث
بدين ترتيب بطلان اين حديث روشن مى گردد و معلوم مى شود كه حق با افرادى است كه اين حديث را «غير صحيح» دانسته اند.
اينك به شرح حال و ديدگاه دو تن از اين افرادى كه آن را غير صحيح دانسته اند، مى پردازيم؟

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1306