عبداللّه بن احمد بن بشير

عبداللّه بن احمد بن بشير
عبداللّه بن احمد بن بشير دمشقى، شيخ ابن ماجه راوى ديگر اين حديث است. در تهذيب التهذيب آمده: او امام مسجد جامع دمشق بود.1


1 . تهذيب التهذيب: 5 / 125.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1303