عبدالملك بن صباح مسمعى

عبدالملك بن صباح مسمعى
و بنا به روايت ابن ماجه، «عبدالملك بن صباح مسمعى» راوى اين حديث از «ثور» است. ذهبى در ميزان الاعتدال با اشاره به نام عبدالملك چنين مى گويد: «وى به سرقت روايات متّهم است».1


1 . ميزان الاعتدال: 4 / 401.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1302