احمد بن عيسى

احمد بن عيسى
و بنا به روايت حاكم نيشابورى «احمد بن عيسى» راوى اين حديث از «عمرو بن ابى سلمه» است. البته او از راويان صحاح شش گانه نيست و ابن حجر، تنها به منظور شناخت و تمييز دادن، نام او را ذكر كرده است.1
ابن عدى درباره او مى گويد: احمد بن عيسى، احاديث ناشناخته اى را نقل كرده است.
دارقطنى مى گويد: او نظر نقل حديث قوى نيست. ابن طاهر او را دروغ گو دانسته و ابن حبّان نيز او را در شمار راويان ضعيف قرار داده است.2


1 و 2 . همان: 1 / 60.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1301