يحيى بن ابى كثير

يحيى بن ابى كثير
بنابر روايت احمد بن حنبل «يحيى بن ابى كثير» راوى اين حديث از «محمّد بن ابراهيم» است. يحيى بن ابى كثير «تدليس مى كرد».1
عقيلى به نقل از همام مى گويد: «بى شرم تر از يحيى بن ابى كثير نديده ام. ما صبحگاهان او را از روايتى مطلع مى كرديم و شبانگاه همان روايت را براى خودمان نقل مى كرد».2


1 . تهذيب التهذيب: 11 / 235.
2 . الضعفاء الكبير: 4 / 423.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1300