ابوعاصم ضحّاك بن مخلد

ابوعاصم ضحّاك بن مخلد
بنابر روايت ترمذى، احمد بن حنبل و حاكم نيشابورى، «ابوعاصم» اين حديث را از «ثور» نقل مى كند. يحيى بن سعيد درباره ابوعاصم، ايرادهايى داشت. هنگامى كه داستان اين سخنان را براى ابوعاصم نقل كردند گفت: «اگر حديث نقل نكنم خود را هيچ دانسته ام»!1
عقيلى، ابوعاصم را در شمار راويان ضعيف آورده و سخنان مذكور را پيرامون وى نقل كرده است.2


1 . ميزان الاعتدال: 3 / 445.
2 . الضعفاء الكبير: 2 / 222 / 223.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1299