بحير بن سعد حمصى

بحير بن سعد حمصى
بنابر روايت ترمذى، ابوداوود و ابن ماجه، بحير بن سعد يكى از راويان حديث از زبان خالد است. بحير از مردم حمص بوده است.
ابن حجر در اين زمينه مى نويسد:
ابوخالد بحير بن سعد سحولى حمصى از خالد بن معدان و مكحول روايت كرده است. اسماعيل بن عياش، بقية بن وليد، ثور بن يزيد ـ كه از دوستان وى بوده است ـ معاوية بن صالح و ديگر راويان از او روايت نقل كرده اند.1


1 . همان: 1 / 384.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1294