محمّد بن ابراهيم بن حارث تيمى دمشقى

محمّد بن ابراهيم بن حارث تيمى دمشقى1
احمد بن حنبل و حاكم نيشابورى، محمّد بن ابراهيم را به عنوان راوى اين حديث از زبان خالد، معرفى كرده اند. عقيلى از عبداللّه بن احمد نقل مى كند كه پدرش مى گفت: احاديث محمّد بن ابراهيم ايراد دارد، او احاديث ناشناخته يا ناپسند نقل مى كرد.2


1 . همان: 54 / 154.
2 . تهذيب التهذيب: 9 / 6

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1293