ضمرة بن حبيب

ضمرة بن حبيب
در مورد ضمرة بن حبيب بايد گفت:
1 . وى اهل حمص بوده است.1
2 . مؤذّن مسجد جامع دمشق بوده است.2


1 . تهذيب التهذيب: 4 / 422، تقريب التهذيب: 1 / 445.
2 . تهذيب التهذيب: 4 / 423.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1291