عبداللّه بن علاء دمشقى

عبداللّه بن علاء دمشقى
در مورد عبداللّه بن علاء بن زبر به دو مورد اشاره مى نماييم:
1 . وى اهل شام بوده به گونه اى كه ذهبى او را «رئيس دمشق» دانسته است.1
2 . ذهبى در ميزان الاعتدال از او نام برده و مى گويد: ابن حزم مى گويد: يحيى و ديگر راوى شناسان وى را ضعيف دانسته اند.2


1 . سير أعلام النبلاء: 7 / 350.
2 . ميزان الاعتدال: 4 / 150

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1290