حُجر بن حجر حمصى

حُجر بن حجر حمصى
دومين راوى اين حديث، حجر بن حجر حمصى است كه دو نكته درباره او قابل ذكر است:
1 . او از مردم حمص بوده است.
2 . تنها ابوداوود از زبان او روايت نقل كرده است.
ابن حجر درباره او مى گويد: حجر بن حجر از قول عرباض بن ساريه و خالد بن معدان نيز از حجر بن حجر روايت نقل كرده اند. ابوداوود يك حديث پيرامون اطاعت از فرمانروا از وى نقل كرده است.
ابن حجر در ادامه مى گويد: حاكم نيشابورى، حديث او را آورده است.1
آرى اين، همان حديثى است كه ما در صدد تكذيب آن برآمده ايم. ذهبى به اين موضوع اشاره مى كند و مى گويد: تنها خالد بن معدان، حديث عرباض را از حجر بن حجر و راوى ديگر نقل كرده است.2
منظور از راوى ديگر عبدالرحمان بن عمرو سلمى است كه با حجر بن حجر اين حديث را نقل كرده و مى گويند: روزى نزد عرباض رفتيم... .
3 . ابن قطّان درباره حجر مى گويد: حجر بن حجر، فرد شناخته شده اى نيست.3


1 . تهذيب التهذيب: 2 / 197.
2 . ميزان الاعتدال: 2 / 207.
3 . تهذيب التهذيب: 2 / 197.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1288