راويان حديث از عرباض بن ساريه

راويان حديث از عرباض بن ساريه
گفتنى است كه راويان اين حديث از عرباض بن ساريه عبارتند از:
1 . عبدالرحمان بن عمرو سلمى،
2 . حجر بن حجر،
3 . يحيى بن ابى المطاع،
4 . معبد بن عبداللّه بن هشام.
راوى چهارم را تنها در نزد حاكم نيشابورى مى توان يافت. وى مى گويد: «معبد بن عبداللّه بن هشام قرشى» از راويان اين حديث است.
آن گاه ادامه مى دهد: از آن جا كه نقل روايت از طريق او، از شرط و مبناى اين كتاب خارج است، آن را نقل نمى كنم.
اكنون به شرح حال كوتاهى از اين راويان مى پردازيم.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1286