نگاهى به راويان اين حديث

نگاهى به راويان اين حديث
اينك نگاهى گذرا به شرح حال راويان اين حديث داريم.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=143&pgid=1284