به روايت ابن ماجه

به روايت ابن ماجه
از ديگر حديث نگاران اهل سنّت كه اين حديث را نقل كرده ابن ماجه را مى توان نام برد، وى اين حديث را با سه سند و با اندكى تفاوت در متن آورده است.
1 . عبداللّه بن احمد بن بشير بن ذكوان دمشقى، از وليد بن مسلم، از عبداللّه بن علاء ـ يعنى ابن زبر ـ از يحيى بن ابى المطاع نقل مى كند كه از عرباض بن ساريه شنيدم كه مى گفت:
روزى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در ميان ما برخاست و ما را چنان موعظه بليغى نمود كه دل هايمان بيمناك و اشك از چشمانمان جارى شد.
يكى از حاضران گفت: اى رسول خدا! هم چون كسى كه وداع مى كند ما را موعظه كردى. پس پيمانى بر ذمّه ما نِه.
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: شما را به تقواى الاهى، تسليم و فرمانبردارى (از حاكمان) سفارش مى كنم، گرچه كه برده اى حبشى بر شما حاكم گردد. شما پس از من، اختلافات فراوانى را به چشم خواهيد ديد. پس به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين و هدايت يافته تمسّك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى دارم؛ چرا كه هر بدعتى، گمراهى است.
2 . اسماعيل بن بشر بن منصور و اسحاق بن ابراهيم سوّاق براى ما روايت كردند كه عبدالرحمان بن مهدى، از معاوية بن صالح، از ضمرة بن حبيب، از عبدالرحمان بن عمرو سلمى اين گونه نقل مى كند: از عرباض بن ساريه شنيدم كه مى گفت:
روزى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله ما را چنان موعظه اى كرد كه اشك از چشم ها سرازير و دل ها هراسناك شد.
گفتيم: اى رسول خدا! اين موعظه كسى است كه مى خواهد وداع كند. پس چه پيمانى بر ذمّه ما مى گذارى؟
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: شما را به بهترين و روشن ترين روش، ترك مى كنم كه شبِ آن همانند روزِ آن است، پس از من كسى از آن نمى لغزد مگر اين كه هلاك مى شود. هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را خواهد ديد. پس به آن چه از سنّت من و سنّت خلفاى راشدين و هدايت يافته، آگاه شده ايد، تمسّك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد. راه اطاعت را در پيش گيريد حتى اگر حاكم شما برده اى حبشى باشد؛ زيرا مؤمن همانند شتر راهوار است كه هر جا بكشند، خواهد رفت.
3 . يحيى بن حكيم، از عبدالملك بن صباح مسمعى، از ثور بن يزيد، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو نقل مى كند كه عرباض بن ساريه گفت:
روزى نماز صبح را به امامت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اقامه كرديم. آن گاه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به ما رو كرد و ما را موعظه بليغى نمود... .1


1 . سنن ابن ماجه: 1 / 71 ـ 73، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث هاى 42 ـ 44.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=142&pgid=1280