به روايت ترمذى

بخش يكم
نگارندگان حديث و سندهاى آن

حديث پيروى از سنّت پيامبر و سنّت خلفاى راشدين را علماى اهل سنّت در مهم ترين منابع خود آورده اند. در اين بخش به نقل آن ها مى پردازيم.
به روايت ترمذى
ترمذى در سنن خود اين حديث را به سه طريق آورده است:
1 . على بن حجر، از بقيّة بن وليد، از بجير بن سعد، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو سلمى روايت كرده است كه عرباض بن ساريه مى گويد:
روزى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله1 بعد از نماز صبح، ما را موعظه بليغى نمود؛ چنان كه اشك از چشمان ما سرازير و دل هايمان هراسناك شد.
مردى گفت: اين موعظه كسى است كه مى خواهد وداع كند. اى رسول خدا! چه پيمانى بر ذمّه ما مى گذارى؟
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: شما را به تقواى الاهى، تسليم و فرمانبردارى (از حاكمان) سفارش مى كنم؛ گرچه كه برده اى حبشى بر شما حاكم گردد، زيرا هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را به چشم خواهد ديد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى دارم؛ چرا كه اين مسائل در زمره گمراهى است.
پس هر كدام از شما چنين دوران اختلافات و بدعت هاى پس از مرا درك كند بايد به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين و هدايت يافته چنگ زند و در پايبندى بدان، استقامت ورزد.
ابوعيسى مى گويد: اين، حديثى حَسَن2 و صحيح است.
نظير اين حديث را ثور بن يزيد، از خالد بن معدان، از عبدالرّحمان بن عمرو سلمى، از عرباض بن ساريه از پيامبر صلى اللّه عليه وآله روايت كرده است.
2 . حسن بن على خَلاّل و ديگر راويان از ابوعاصم، از ثور بن يزيد، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو سلمى، از عرباض بن ساريه، نظير اين حديث را از پيامبر صلى اللّه عليه وآله، نقل كرده اند.
گفتنى است كه ابونجيح، كنيه عرباض بن ساريه است.
3 . حجر بن حجر از عرباض بن ساريه از پيامبر صلى اللّه عليه وآله، مانند اين حديث را نقل كرده است.3


1 . به رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و صلوات را به صورت كامل آورده ايم.
2 . حديث حسن به اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند.
3 . سنن ترمذى: 4 / 308 ـ 309، كتاب العلم، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث 2685.

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=142&pgid=1278