بهترین خاندان و برترین قبیله

بهترين خاندان و برترين قبيله
خاندان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله بهترين خاندان و تيره و قبيله آن حضرت، برترين قبيله و تيره هاست. حضرت امير مؤمنان على عليه السلام به اين مورد اشاره كردند و فرمودند:
عترته خير العِتَر، واُسرته خير الاُسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوال، وثمر لا ينال؛1
خاندان نزديك او بهترين خاندان ها و قبيله او بهترين قبيله ها، درخت وجود و ريشه هاى هستى اش بهترين درخت هاست كه در حرم ]كبريا و عظمت[ روييده است و در بستان بزرگى و مهترى باليده است، شاخه هاى بسيار بلند دارد و ميوه هايى كه دست ]فرومايگان[ به آن نمى رسد.
آن حضرت در جاى ديگرى فرموده است:
اُسرته خير اُسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة، وثمارها متهدّلة؛2
قبيله و تبارش بهترين قبيله و درختش بهترين درخت است، شاخه هاى اين درخت موزون و ميوه هايش در دسترس ]شايستگان [است.
امير مؤمنان على عليه السلام در سخنى ديگر فرموده است:


نحن شجرة النبوّة؛3
ما درخت پيامبرى هستيم.
1 . نهج البلاغه: 139.
2 . نهج البلاغه: 229.
3 . همان: 162.

اهل بیت (ع) در نهج البلاغه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=25&mid=136&pgid=1198