2 . دروازه دانش نبوى

2 . دروازه دانش نبوى
پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله در حديثى فرمود:
أنا مدينة العلم وعلي بابها;
من شهر علم هستم و على دروازه آن است.
ابن تيميّه در اين باره چنين مى گويد:
حديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها» ضعيف تر و سست تر است; از همين رو، در جرگه احاديث دروغين قرار گرفته است.1
با اين كه بعضى از راويان اين حديث از اين قرارند:
يحيى بن معين، احمد بن حنبل، تِرمذى، بزّار، ابن جرير طبرى، طبرانى، ابوالشيخ، ابن بطّه، حاكم نيشابورى، ابن مردويه، ابو نعيم اصفهانى، ابومظفّر سمعانى، بيهقى، ابن اثير، نَوَوى، علائى، مزّى، ابن حجر عسقلانى، سخاوى، سيوطى، سمهودى، ابن حجر مكّى، قارى، منّاوى، زرقانى و گروهى از پيشوايان بزرگ اهل سنّت اين حديث را صحيح مى دانند.2


1 . منهاج السنّه: 7 / 515.
2 . ر.ك: دراسات في منهاج السنّه: 226 و 227.

افکار ابن تیمیّه در بوته نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=23&mid=124&pgid=1117