علوم و معارف على و ديدگاه ابن تيميّه / 1 . گوش هوشمند فراگير

علوم و معارف على و ديدگاه ابن تيميّه
1 . گوش هوشمند فراگير
درباره علوم و معارف اميرالمؤمنين عليه السلام روايات بسيارى نقل شده است. ابن تيميّه به بيشتر رواياتى كه در اين زمينه نقل شده اشكال كرده و آن ها را رد مى كند; براى مثال در آيه شريفه اى آمده است:
(وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ);1
گوش هاى هوشمند فراگير آن ها را درك مى كند.
كه طبق روايات بسيارى در شأن حضرت على عليه السلام نازل شده است. ابن تيميّه مى گويد:
اين حديث به اتفاق و اجماع اهل علم، ساختگى است(!!)2
در صورتى كه اين حديث را علماى اهل سنّت در تفسير در كتاب هاى ذيل آورده اند:
تفسير طبرى، تفسير ابن ابى حاتِم، تفسير ابن منذر، تفسير ابن مردويه، تفسير فخر رازى، تفسير زمخشرى، تفسير واحدى و تفسير سيوطى.
و اين حديث را محدّثانى نيز چون:
ابوبكر بزّار، سعيد بن منصور، ابونعيم اصفهانى، ضياء مَقْدِسى، ابن عساكر، ابوبكر هيثمى... روايت كرده اند.3


1 . سوره الحاقه: آيه 12.
2 . منهاج السنّه: 7 / 522 .
3 . ر.ك تفسيرهاى نام برده سوره الحاقه ذيل آيه 12، مجمع الزوائد: 1 / 131، حلية الأولياء: 1 / 67، كنز العمّال: 13 / 136، حديث 36525 و ص 177. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك دراسات في منهاج السنّه: 225 و 226.

افکار ابن تیمیّه در بوته نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=23&mid=124&pgid=1116