معرفت خدا

معرفت خدا
پرواضح است كه عبادت مسبوق به معرفت است و معرفت اساس دين است كه حضرت على عليه السلام فرمودند:
أوّل الدين معرفته;1
آغاز دين معرفت و شناخت اوست.
چه كسى در معرفت خداوند متعال به رسول اللّه و اهل بيت اطهار عليهم السلام مى رسد؟ آن گاه امير مؤمنان على عليه السلام مى فرمايند:
وكمال معرفته التصديق به;
و كمال شناخت خدا تصديق اوست.
ايمان قطعى و تصديق جزمى نيز از خصايص آنان است. آن گاه مى افزايد:
وكمال التصديق به توحيده;2
و كمال تصديق خدا توحيد و يگانگى اوست.
و كمال ايمان و تصديق به وجود بارى تعالى توحيد اوست. آن حضرت در ادامه مى فرمايد:
وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصّفات عنه;
و كمال توحيد خدا اخلاص براى اوست و كمال اخلاص او صفات را از او دور دانستن است.


1. نهج البلاغه: 2 / 14، خطبه 1.
2. همان.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=994