على باب الدين

على باب الدين
در تعبير ديگرى در احاديث فريقين آمده است كه رسول خدا مى فرمايد:
علي بن أبي طالب باب الدين.1
اين حديث نيز تفسير ما را در واژه «ايمان» تأييد مى كند، دين همان مجموعه اى است كه بيان شد. هم چنين مؤيّد حديث باب حطّه است كه در آن آمده است: «من خرج منه كان كافراً» چنان كه خواهد آمد.


1. ينابيع المودة: 2 / 243، حديث 683.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=914