ارزش دانش

ارزش دانش
علم از ديدگاه اسلام، ارزش دارد، آن سان كه در جامعه عقلا نيز همين گونه است. حتّى اگر فاسقان و فاجران نيز عالم باشند ارزش آن را نمى توان انكار كرد; بلكه اگر ملحدى عالم باشد، به هر حال علم ارزش دارد.
چرا علم ارزش دارد؟ چون علم و دانش كمال و جهل نقص است. از اين رو، مردم در جست و جوى علم هستند. البته طلب علم بر سه گونه است:
1 . طلب علم براى اجر و پاداش; چرا كه طلب علم به قصد قربت اجر و آثار اُخروى در پى دارد;
2 . طلب علم براى بهرهورى دنيايى;
3 . طلب علم به جهت خود علم; زيرا كه علم نور و كمال و جهل و نادانى نقص و تاريكى است.
در اسلام هر سه نوع از طلب علم مطرح شده است. گاهى تأكيد شده كه علم اجر و پاداش دارد و گاهى به جهات دنيايى تأكيد شده و گاهى از آن جهت كه از ظلمت جهل و نادانى بيرون آيد، بر طلب علم و دانش تأكيد شده است.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=875