اعترافى در جعل اين حديث

اعترافى در جعل اين حديث
اكنون شايسته است كه ابن جوزى، به حق سخن گويد و حقيقت را بيان نمايد كه چنين حديثى درباره ابوبكر جعلى و ساختگى است; به دليل اين كه اسناد اين حديث بسيار اندك است و همه راويان آن از نظر نقل حديث ضعيف هستند و هرگز گواهى بر صحت اين حديث وجود ندارد.1

1 . گفتنى است كه ما بحث حديث «سدّ الابواب» را به همين مقدار بسنده مى نماييم و نقد و بررسى تفصيلى آن را به پژوهشى جداگانه ـ كه از سلسله پژوهش هاى اعتقادى است ـ موكول مى نماييم.

احادیث واژگونه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=18&mid=103&pgid=808