2 . ابن ابى اويس

2 . ابن ابى اويس
با توجّه به روايتى كه بخارى نقل كرده است، اسماعيل بن ابى اويس از مالك روايت مى كند. او پسر خواهر مالك است. اينك سند اين حديث ساختگى را بررسى مى نماييم. دانشمندان رجالى درباره او چنين اظهار نظر كرده اند:
نَسائى درباره او مى گويد: اسماعيل از نظر نقل حديث ضعيف است.1
يحيى بن مَعين درباره اسماعيل و پدرش مى گويد: او و پدرش حديث مى دزديدند.
دولابى مى گويد: از نضر بن سَلَمه مروزى شنيدم كه مى گفت: اسماعيل بسيار دروغ گو است... .2

1 . الضعفاء والمتروكون: 51.
2 . ميزان الاعتدال: 1 / 222.

احادیث واژگونه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=18&mid=103&pgid=806