هدف ما از ذكر روايات اهل سنّت

هدف ما از ذكر روايات اهل سنّت
ما در نقل روايات اهل سنّت دو هدف داريم:
يكم اين كه براى نمونه، احاديث آنان را به سندهاى صحيح ذكر مى كنيم;
دوم اين كه اگر اهل سنّت رواياتى را در اين باره ذكر مى كنند و بر آن ها مهر صحّت مى زنند، ديگر حساب افرادى كه خود را اهل ولايت مى دانند و به اهل بيت عليهم السلام محبّت دارند; ولى با اين حال در اين گونه امور تشكيك مى كنند، مشخّص خواهد شد; يعنى معرفت و شناخت آنان از طبرانى، احمد بن حنبل، ابوبكر هيثمى، بزّار، ابويعلى موصلى و ديگران كمتر خواهد بود.
به راستى خداوند متعال با چنين افرادى چگونه رفتار خواهد كرد؟

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=97&pgid=761