شايعه پراكنى

شايعه پراكنى
ابن زياد در اقدام ديگرى دستور داد عدّه اى در داخل شهر كوفه شايعاتى پخش كنند و مردم را از لشكر يزيد و كسانى كه از شام اعزام مى شوند، بترسانند و آنان را به پراكنده شدن و پراكنده كردن يك ديگر از اطراف حضرت مسلم عليه السلام وادار كنند.1
در نتيجه اين عمل حضرت مسلم عليه السلام از خانه مختار به منزل هانى بن عروه منتقل شد.
شهاب بن كثير حارثى از جمله شايعه پراكنان است كه در دست گيرى حجر بن عدى دست داشته و در زمان معاويه والى شهر رى نيز بوده است.2
اين شايعات تا حدّى در بين مردم اثرگذار بوده كه مورّخان مى نويسند: مردم هم ديگر را مى ترساندند و وحشت زده به يك ديگر از سپاه اعزامى شام، خبر مى دادند.

1 . بحار الأنوار: 44 / 349.
2 . مختصر تاريخ مدينة دمشق: 21 / 138.

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=96&pgid=716