تلاش هاى نافرجام براى فراموشى اين حادثه عظيم

تلاش هاى نافرجام براى فراموشى اين حادثه عظيم
پيش تر اشاره شد كه برخى از دشمنان همواره براى فراموشى اين حادثه عظيم تاريخى كوشيده اند. برخى علماى عامّه در كتاب ها و نوشته هايشان، شيوه هاى گوناگونى به كار مى برند تا مانع حيات و جاودانى واقعه عاشورا و عزادارى سيّدالشهداء عليه السلام شوند.
نمونه هايى از اين شيوه ها به اشاره در پى مى آيد:

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=93&pgid=634