قراينى خارج از متن حديث

قراينى خارج از متن حديث
شواهدى كه خارج از متن حديث براى اين معنا گواهى مى دهد بسيار زياد است. ما حديث منزلت را از نظر سندى و دلالتى بررسى كرديم و روشن شد كه حديث منزلت، به صراحت بر خلافت و جانشينى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله دلالت مى كند.
اگر كسى بكوشد امامت و جانشينى پس از پيامبر را در رتبه چهارم قرار دهد، بايستى ابتدا با دليل هاى قطعى، حقّانيتِ خلافت سه شيخ پيشين را اثبات كند تا بتواند اين حديث را بر رتبه چهارم پس از عثمان حمل نمايد، در غير اين صورت چنين كارى صحيح نخواهد بود.
از طرفى اين حديث عصمت امير مؤمنان على عليه السلام را ثابت مى كند. همين طور برترى آن حضرت از جهات اعلميّت و افضليّت را بر ديگران ثابت مى نمايد.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=607