8 . در حديث اُمّ سلمه

8 . در حديث اُمّ سلمه
هشتمين مورد بيان حديث منزلت حديث اُمّ سلمه است.
پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله به همسرش اُمّ سلمه فرمود:
يا أمّ سلمة! إنّ عليّاً لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي.
اى اُم سلمه! گوشت على از گوشت من، خون او از خون من و او براى من همانند هارون براى موسى است، مگر آن كه پس از من پيامبرى نيست.
اين حديث نيز در تاريخ مدينة دمشق موجود است.1
موارد فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله در آن موقعيّت ها، حديث منزلت را در شأن امير مؤمنان على عليه السلام فرموده اند. البته ما تمامى آن موارد را بررسى كرده ايم، ولى به جهت رعايت اختصار به همين مقدار بسنده نموده و از ذكر آن ها خوددارى مى كنيم.

1 . تاريخ مدينة دمشق: ترجمه امام على عليه السلام، 1 / 365، حديث 406.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=604