5 . تقاضاى عمر بن خطّاب

5 . تقاضاى عمر بن خطّاب
پنجمين مورد همان است كه عمر بن خطّاب گفت كه «كفّوا عن ذكر علي...»; (سخن گفتن از على را بس كنيد...).
ما پيش تر اين جريان را از منابع بسيارى نقل كرديم.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=601