پاسخ به اشكال سوم

پاسخ به اشكال سوم
اشكال سوم اين بود كه حديث منزلت اختصاص به غزوه تبوك دارد.
آرى، اگر اين حديث فقط در جنگ تبوك بيان شده باشد و ما اين شأن نزول را بپذيريم و اين شأن نزول سبب شود كه آن حديث به همان مورد اختصاص يابد ـ با فرض پذيرش اين دو مقدمه ـ جايگاهى براى اشكال سوم خواهد بود.
ولى چنين نيست; چرا كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله حديث منزلت را ـ به سان حديث ثقلين و حديث غدير ـ در مكان ها و موقعيّت هاى بسيارى تكرار فرموده است. كتاب هاى اهل سنّت در دست رس است. پژوهشگر آزادانديش و منصف به راحتى اين روايات را مى تواند ملاحظه كند. ما در بخش بعدى به برخى از آن ها اشاره خواهيم كرد.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=82&pgid=596