اشكال هاى علمى

اشكال هاى علمى
ما آمادگى پذيرش هر ايراد و اشكالى را پيرامون حديث شريف منزلت داريم، مشروط بر اين كه ايرادى فنّى و مبتنى بر پايه هاى علمى و بر اساس قواعدى باشد كه در كيفيّت مناظره و گفت و گو بيان شده است.
چكيده ايرادهايى كه بر دلالت حديث منزلت شده است در سه اشكال خلاصه مى شود:

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=82&pgid=586