تلاش هايى براى ردّ حديث منزلت

بخش پنجم
تلاش هاى علمى براى ردّ حديث منزلت


تلاش هايى براى ردّ حديث منزلت
در بخش هاى پيشين حديث شريف منزلت را از نظر سند و متن بررسى كرديم، در اين بخش اشكال هاى علمى و تلاش هايى كه براى ابطال و ردّ اين حديث از طرف اهل تسنّن صورت گرفته است بررسى مى كنيم. اين اعتراض ها و اشكال ها را در دو مرحله مطرح مى نماييم:

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=82&pgid=585