جانشينى پيامبر در اوج فضايل

جانشينى پيامبر در اوج فضايل
بدون ترديد جانشينى و خلافت پيامبر خدا، نياز به قابليت ها و صلاحيت هايى دارد، به گونه اى كه جانشين بتواند جايگزين آن حضرت شود و در نبود او تمامى كارها و مسئوليت هاى او را به خوبى انجام دهد; زيرا او به جاى پيامبر نشسته و جانشين اوست و مى خواهد جاى خالى او را پر كند; از اين رو بايد تناسب با او داشته باشد و از عهده اين كار برآيد.
جانشين پيامبر بايد آن اندازه در فضايل و كمالات اوج بگيرد تا چنين مقام والايى زيبنده او شود، و بايد چنان صلاحيت و قابليتى را دارا باشد كه جايگزين كردن او به جاى پيامبر دور از خرد جلوه ننمايد; زيرا واضح است كه اگر كسى را به جاى ديگرى قرار دهند كه صلاحيت آن را ندارد و نمى تواند به درستى كارهاى او را انجام دهد و هيچ تناسبى با او ندارد، چنين كارى به دور از خرد و حكمت است.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=81&pgid=581