2 . مناقشه در صحّت حديث غدير

2 . مناقشه در صحّت حديث غدير
راه ديگرى كه اهل سنّت براى بى اعتبار كردن «حديث غدير» پيموده اند، اشكال كردن در صحّت حديث غدير است. برخى از آنان از جمله فخر رازى گفته اند: ما صحّت حديث غدير را نمى پذيريم.
در پاسخ به اين مناقشه، در گذشته يادآور شديم كه عدّه بسيارى از بزرگان اهل تسنّن به تواتر «حديث غدير» تصريح نموده و اين حديث شريف را در كتاب هايى كه فقط به نقل احاديث متواتر پرداخته و به همين علّت تأليف شده است، ذكر كرده اند.

نگاهی به حدیث غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=14&mid=76&pgid=547