اثبات حديث غدير

بخش دوم
كوشش هايى در اثبات حديث غدير


اثبات حديث غدير
در اين بخش نكاتى را پيرامون اثبات حديث غدير بيان مى نماييم:

نگاهی به حدیث غدیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=14&mid=75&pgid=535