8 . حديث نماز پيامبر پشت سرِ ابوبكر!

8 . حديث نماز پيامبر پشت سرِ ابوبكر!
يكى ديگر از وجوه كذب داستان نماز ابوبكر به فرمان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله، حديثى است كه در اين راستا ساخته شده است. در اين حديث آمده است كه پيامبر به ابوبكر اقتدا كرد! اين حديث علاوه بر اين كه از ريشه كذب و دروغ است ـ همان طور كه خواهد آمد ـ دليل ديگرى است كه اصل قضيّه ـ يعنى دستور پيامبر به ابوبكر براى نماز ـ دروغى بيش نيست. البتّه ما در مراحل بعدى آن را توضيح خواهيم داد.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=71&pgid=521