وجوه دروغ بودن اصل قضيّه

وجوه دروغ بودن اصل قضيّه
بنا بر تحقيقى كه انجام يافت، روشن شد كه نه تنها اصل قضيّه فرمان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله به ابوبكر در دوران بيمارى براى اقامه نماز ثابت نشد; بلكه عدم آن ثابت شده است. در اين زمينه وجوه بى شمارى است كه اگر پژوهشگر و جستجوگر حقايق در اين قضيّه بنگرد و آن را بررسى نمايد، عدم ثبوت آن را از خلال كتاب هاى حديثى، تاريخى و سيره به دست مى آورد. وجوهى قوى و مورد اعتماد است كه مجموع اين وجوه مى رساند كه آن جريان از ريشه ساختگى بوده است.
به عبارت ديگر، كسى كه به ابوبكر امر كرد كه در جايگاه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله در دوران بيماريش نماز بخواند، پيامبر نبود; بلكه فرد ديگرى بوده است.
ما براى آگاهى بيشتر پژوهشگران، آن وجوه را به اختصار ذكر مى كنيم:

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=71&pgid=512