راويان سندها

راويان سندها
طُرق احاديث نقل شده از عايشه به افراد ذيل منتهى مى شود:
1 . اسود بن يزيد نخعى;
2 . عُرْوَة بن زبير بن عوّام;
3 . عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود;
4 . مسروق بن اجدع.
همه اين طُرق مورد طعن، قدح و تضعيف قرار گرفته است، به گونه اى كه روايت آن ها از اعتبار و احتجاج ساقط شده است.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=70&pgid=502