اشكال ها و ايرادها

بخش چهارم
بررسى اشكال ها و ايرادهاى واهى بر حديث ثقلين


اشكال ها و ايرادها
آن گاه كه به كتاب هاى اهل تسنّن مراجعه مى كنيم، درمى يابيم كه آنان به پنج طريق خواسته اند استدلال هاى شيعه به «حديث ثقلين» را باطل كنند. ما اكنون به ذكر آن ها پرداخته و در پايان هر طريق، جواب آن را نيز بيان خواهيم كرد.

نگاهى به حديث ثقلين تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=12&mid=66&pgid=472