نكته اى جالب

نكته اى جالب
نكته جالب اين كه در بعضى از متون حديث ثقلين، به جاى «ثقلين»، «خليفتين» آمده است. اين واژه «خليفه»، صريح در مدّعاى شيعه اماميّه مى باشد. اين متن را احمد بن حنبل در مسند، ابن ابى عاصم در كتاب السنّه و طبرانى در المعجم الكبير آورده اند.(1)
حافظ هيثمى، بعد از نقل اين حديث از كتاب المعجم الكبير طبرانى مى گويد: همه رجال سند آن مورد وثوق و اعتماد هستند و جلال الدّين سيوطى نيز پس از نقل روايت، به صحّت سند آن تصريح مى نمايد.(2)
نكته لطيف تر اين كه: عبدالرؤوف مَناوى مصرى، در كتاب فيض القدير فى شرح الجامع الصّغير، در شرح كلمه «عِتْرَتي» مى گويد:
«عترت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله همان اصحاب كسائى هستند كه خداوند متعال هر گونه پليدى را از آن ها دور كرده و آنان را به طور كامل پاك فرموده است».(3)
ملاحظه مى فرماييد كه نتيجه الفاظ مختلف حديث ثقلين، تعيين امام و خليفه بعد از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و بيان گر منصب خلافت و امامت خواهد بود.

(1) مسند احمد: 5 / 181، حديث 21068 و ص 189، حديث 21145، كتاب السنّه: 336، حديث 754، المعجم الكبير: 5 / 53.
(2) مجمع الزوائد: 9 / 165، الجامع الصغير: 1 / 402، حديث 263.
(3) فيض القدير: 3 / 14، شرح حديث 2631.

نگاهى به حديث ثقلين تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=12&mid=63&pgid=460