آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
خالد بن معدان حمصى
عمده راوى اين حديث، خالد بن معدان است؛ چرا كه او اين حديث را از زبان عبدالرحمان بن عمرو و حجر بن حجر نقل مى كند و همه سندها به وى ختم مى شود. درباره او به سه مورد اشاره مى كنيم:
نخست آن كه او از مردم حمص بوده است.1
دوم آن كه وى از بزرگان شام بوده است.2
سوم او كه او رئيس پليسِ يزيد بن معاويه بوده است. طبرى در ذيل تاريخ خود، اين گونه روايت مى كند:
حارث، از حجّاج، از ابوجعفر حمدانى، نقل مى كند كه محمّد بن داوود مى گويد: از عيسى بن يونس شنيدم كه مى گفت: خالد بن معدان رئيس پليسِ يزيد بن معاويه بود.
ابن عساكر نيز در تاريخ خود اين مطلب را چنين عنوان مى كند كه خالد بن معدان، مسئوليت نيروى پليس يزيد بن معاويه را بر عهده داشت.
آن گاه در ادامه، اين روايت را به سند خود از عيسى بن يونس نقل مى كند.3
اينك نگاه كوتاهى به شرح حال ديگر راويان اين حديث از زبان افراد نامبرده داريم كه عبارتند از:
1 . محمّد بن ابراهيم بن حارث،
2 . معاوية بن صالح،
3 . وليد بن مسلم،
4 . بحير بن سعيد،
5 . ثور بن يزيد،
6 . عمرو بن ابى سلمه تنيسى.


1 . تاريخ مدينة دمشق: 18 / 137، تهذيب التذيب: 3 / 108، سير أعلام النبلاء: 4 / 536.
2 . سير أعلام النبلاء: 4 / 536.
3 . تاريخ مدينة دمشق: 5 / 519.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com