آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: بررسی حدیث «سدّ الابواب»
حديث «سدّ الابواب» و تحريف واژگان آن
روشن شد كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله حديث «سدّ الابواب» را درباره حضرت على عليه السلام بيان فرموده و اين حديث به تواتر نقل شده است; ولى برخى معاندان، چون نتوانستند اصل حديث را انكار كنند; از اين رو نسبت آن را از «على» به «ابوبكر» تغيير دادند و در اين راستا «حديث الخوخة» (حديث دريچه) را جعل كردند; يعنى هم، نام على عليه السلام را تغيير دادند و هم كلمه «در» را با «دريچه» تعويض كردند. اين حديث وارونه را بُخارى، مسلم، تِرمذى، احمد بن حنبل و ديگر عالمان از متقدّمين و متأخّرين نقل كرده اند.
البتّه اصل روايت همان است كه در دو كتاب صحيح بُخارى و مسلم آمده است. بديهى است وقتى اين حديث وارونه را در اين دو كتاب بررسى كنيم و به واقع مطلب برسيم، از بررسى آن، در ديگر منابع بى نياز خواهيم شد; گرچه در ضمن بررسى به ديگر كتاب ها نيز خواهيم پرداخت.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com