آیات غدیر
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

بخش یکم: آیه تبلیغ
بخش دوم: آیه اکمال دین
بخش سوم: آیه سأل سائل